سحرگاه بعد از فراق حضرت امام

مقام معظم رهبری می فرمودند :

«  فردای آن شبی که امام عزیز(ره)به جوار رحمت الهی پیوسته بودند، سحرگاه در حالت
 التهاب و حیرت، تفألی به قرآن زدم؛ این آیۀ شریفۀ سورۀ کهف آمد:

 « وامّا من امن و عمل صالحا فله جزاء الحسنى و سنقول له من امرنا یسرا ».

 دیدم واقعاً مصداق کامل این آیه، همین بزرگوار است.
ایمان و عمل صالح و جزاى حسنى، بهترین پاداش براى اوست »

/ 0 نظر / 17 بازدید